NOWOCZESNE USŁUGI DLA EDUKACJI

Pionier Research & Classroom

ozdobnik_1@2x

O projekcie

Projekt PIONIER Research & Classroom ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych, szczególnie tych cyfrowych, których brak lub niski poziom stanowi realną przeszkodę w codziennym życiu oraz funkcjonowaniu na rynku pracy XXI wieku.

Dzięki podejmowanym działaniom szkoły zyskają dostęp do wyspecjalizowanych usług edukacyjnych w formie spójnej platformy – hubu edukacyjnego.

Rozwój umiejętności cyfrowych

Zadaniem projektu PIONIER Research & Classroom jest podniesienie kompetencji nauczycieli dot. metodyki pracy z usługami cyfrowymi. Odnosi się to w szczególności do korzystania z cyfrowych narzędzi aktywizujących uczniów oraz wspierających twórcze rozwiązywanie problemów. Założenia te są realizowane poprzez dostarczanie: wysokiej jakości narzędzi cyfrowych, szkoleń, obudowy metodycznej (certyfikowanych interdyscyplinarnych scenariuszy edukacyjnych). 

Rynek pracy

Podejmowane działania są w dużej mierze odpowiedzią na wymagania rynku pracy. W XXI wieku pracodawcy dostrzegają bowiem potrzebę zatrudniania ludzi o wysokich kompetencjach: proinnowacyjnych, swobodnie poruszających się po narzędziach cyfrowych, posiadających umiejętności pracy w zespołach (również tych międzynarodowych).

Zakres pilotażu

Pilotaż programu Pionier Research & Classroom – hub cyfrowych usług dla edukacji obejmuje:

 • zapewnienie wybranym placówkom edukacyjnym dostępu do cyfrowych usług edukacyjnych on-line w ramach Krajowej Sieci Naukowej Pionier,
 • zapewnienie dostępu do zasobów edukacyjnych Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC), Słownika Podstawy Programowej i telewizji naukowej Pionier TV,
 • dostarczenie nauczycielom obudowy metodycznej w postaci dostępu do certyfikowanych scenariuszy edukacyjnych,
 • warsztaty dla wybranych nauczycieli z zakresu wykorzystania i metodyki pracy z usługami online oraz szkolenia e-learningowe,
 • wsparcie nauczycieli on-line.

Pilotaż zapewnia nauczycielom i uczniom usługi online w obszarach:

 • Udostępniaj i współdziel (uczeń współpracuje i dzieli się swoimi osiągnięciami),
 • Współpracuj i komunikuj się (uczeń komunikuje się drogą elektroniczną, udostępnia ekran, rozdziela zadania, weryfikuje stopień ich realizacji),
 • Twórz i działaj (uczeń tworzy treści, materiały edukacyjne, wizualizuje koncepty),
 • Poznawaj i szukaj (uczeń poszukuje informacji w sprawdzonych źródłach).


Dostarczane narzędzia

Wśród narzędzi znajdziesz aplikacje do:

 • zarządzania projektami,
 • realizacji zajęć w modelu odwróconej klasy,
 • grywalizowania lekcji, testowania i ankietowania,
 • przechowywania danych w chmurze,
 • komunikowania się on-line w trybie synchronicznym i asynchronicznym,
 • tworzenia interaktywnych notatek, programowania w trybie tekstowym on-line,
 • zbierania i przetwarzania danych z wybranych narzędzi laboratoryjnych.

Program szkoleniowy

Step Into the Future

Z myślą o nauczycielach biorących udział w pilotażu opracowaliśmy program podnoszenia kompetencji cyfrowych Step Into the Future. Jego częścią są warsztaty metodyczne (dla wybranych nauczycieli) w szczególności z zakresu wykorzystania usług ICT na lekcjach przedmiotowych, szkolenia online, tematyczne webinaria dla edukatorów i kadry zarządzającej.

Program Step Into the Future to okazja do wymiany doświadczeń, materiałów dydaktycznych i inspiracji. Stworzenie sieci szkół współpracujących pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do pracy z ICT oraz usługami edukacyjnymi i testowanie wypracowanych rozwiązań.

Pionierzy 2030

Aktywni uczestnicy programu otrzymują dostęp do pakietu materiałów dydaktycznych w formie scenariuszy edukacyjnych z komentarzami ich autorów. Innowacje edukacyjne czas zacząć!

O projekcie:

CZAS

Start: październik 2019
Finisz: październik 2020

Ogranizator

Konsorcjum PIONIER, koordynatorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN będące operatorem krajowej sieci PIONIER – Polski Internet Optyczny.

WIĘCEJ INFORMACJI

Martyna Dominiak-Świgoń mdominiak@man.poznan.pl

CHCESZ DOŁĄCZYĆ?