Misja

Nasz świat się zmienia. Misją ludzi skupionych wokół Laboratorium jest pomoc w transformacji tradycyjnej szkoły w nowoczesną szkołę przyszłości.

Manifest

1

Dynamiczny rozwój nowych technologii w tym mediów cyfrowych zmienił współczesny świat i gospodarkę. Wpływa także na proces kształcenia.

2

Edukacja cyfrowa zwiększa efektywność procesów edukacyjnych, pozwala rozwinąć kluczowe umiejętności w tym społeczne, pozwala rozwinąć kreatywność dzieci i młodzieży, nauczyć je współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju.

3

Tradycyjne, podające metody nauczania są wypierane przez metody aktywizujące wspierane potencjałem nowych mediów i technologii adaptowanych do konkretnych potrzeb uczniów i nauczycieli w celu realizacji skutecznego procesu dydaktycznego.

4

Prawdziwa zmiana jakości kształcenia na miarę XXI wieku jest możliwa dzięki zapewnieniu szkołom dostępu do odpowiednich, wyselekcjonowanych usług edukacyjnych dostarczanych za pomocą Internetu w chmurze w tym w formule SaaS (software as a service) opartej na istniejącej infrastrukturze naukowej.

5

Rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela jest warunkiem koniecznym powodzenia oddolnej rewolucji edukacyjnej. W szczególności w zakresie znajomości możliwości usług edukacyjnych, ograniczeń́ nowych mediów cyfrowych jak również bezpiecznego z nich korzystania.

6

Uczeń powinien kończyć edukację podstawową z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi w szczególności z obszaru korzystania z e-materiałów – w tym e‑podręczników, wideokonferencji, wirtualnych laboratoriów, symulatorów, bibliotek cyfrowych i archiwów, repozytoriów dokumentów, rozwiązań́ Internetu rzeczy, usług społecznościowych jak również tworzenia treści cyfrowych w tym gier, prezentacji, wideo, muzyki, pomocy naukowych itp.