KoderJunior – Szkoła mistrzów programowania

plakat promujący projekt Koder Junior Szkoła Mistrzów Programowania w Wielkopolsce

Projekt „KoderJunior” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich (poprzez zaangażowanie ekspertów, trenerów i ko-trenerów) we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.

Po zakończeniu szkoleń każdy biorący udział w projekcie nauczyciel zrealizuje 15 dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych ze swoją klasą (w tym jedne poza szkołą) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Wyposażenie

Szkoły, które zgłoszą się do projektu zostaną wyposażone, zgodnie z przeprowadzonym przez MEN audytem, w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Brakujący do realizacji zajęć sprzęt i materiały zostaną zakupione w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną przekazane szkole do prowadzenia zajęć z zakresu programowania dla uczniów.

Dla wsparcia kolejnych lokalnych inicjatyw w zakresie programowania w szkołach podstawowych, w projekcie wezmą również udział objęte osoby z otoczenia szkół (pracownicy lokalnej administracji, placówek kulturalno-oświatowych, takich jak biblioteki, domy kultury).

Korzyści

Uczniowie:

 • 15 atrakcyjnych dla uczniów klas 1-3 SP zajęć wdrażających elementy programowania w formie zabawy
 • Zestawy pomocy dydaktycznych dedykowanych do projektu, z których będą mogli korzystać również w ramach innych zajęć szkolnych
 • Uczestnictwo w zajęciach wyjazdowych – poza szkołą – w innowacyjnym laboratorium Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowym

Nauczyciele:

 • Zestaw 14 inspirujących scenariuszy z zakresu programowania dostosowany do poziomu edukacyjnego 1-3 SP
 • Wsparcie metodyczne i merytoryczne ekspertów z zakresu IT i edukacji wczesnoszkolnej
 • Wsparcie trenerów i ko-trenerów w zakresie realizowanych zajęć
 • Bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej stworzonej na potrzeby projektu
 • Bezzwrotne tablety

Szkoły:

 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m. in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.
 • Udział w formach doskonalenia zawodowego: szkolenia dla nauczycieli oraz seminarium dla kadry kierowniczej szkół
 • Współpraca z partnerami projektu…
 • Rozwinięcie umiejętności trenerskich wybranych pracowników szkoły

Partnerzy projektu:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider projektu)

powołany został w 1919 r. Obecnie jest trzecią co do wielkości uczelnią publiczną w Polsce, Od lat Uniwersytet sytuuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych. Reprezentuje europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych, a także ma doświadczenie w realizacji wielu inicjatyw edukacyjnych.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (partner projektu)

afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, powstało w 1993 roku w celu budowy i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Poznaniu i w Polsce. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ma bogate doświadczenie w zakresie w realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych.

Fundacja Pro Cultura (partner projektu)

powstała w 2003 roku. Misją Fundacji jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kultury, mediów oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Organizacja prowadzi krajowe i międzynarodowe badania oraz projekty edukacyjne i szkoleniowe w obszarze kultury, środków przekazu, TIK oraz przemian społecznokulturowych.