Rozpoznawca lotniczy

Współcześnie najkrótszą drogą przekazu informacji stały się memy i grafiki. Mogą mieć znaczenie tylko informacyjne, ale też reklamowe czy służyć poprawie humoru. Ale przecież grafiki, to nie tylko obrazki płynące z portali społecznościowych, ale też ważne symbole przynależności państwowej. “Szachownica”, to graficzny symbol wskazujący, że dany statek powietrzny należy do Polski. Od czasów I wojny światowej znaki lotnictwa wojskowego (podobnie jak flagi) pozwalają na szybkie i bezbłędne rozpoznanie różnych państw. W okresie działań wojennych, powstańczych lotnictwo rozpoznawcze pełniło zadania rozpoznania ważne z punktu widzenia taktycznego. Informacje z pola walki umożliwiały obranie jak najlepszej strategii dalszych działań. Dziś warto mieć świadomość, że znaki lotnictwa wojskowego nadal funkcjonują, a ze względu na podobieństwo do flag, łatwo je skojarzyć z danym krajem.

Cele: Uczeń:

 • potrafi rozpoznać flagi oraz znaki lotnictwa wojskowego przynajmniej 5 państw na podstawie graficznego oznakowania,
 • rozwija umiejętności z zakresu rysowania,
 • ćwiczy umiejętności kojarzenia i zapamiętywania.

Materiały i narzędzia

 • kredki, pisaki
 • nożyczki
 • wydrukowane kontury flag oraz znaków lotnictwa wojskowego wybranych państw (np. Austria, Chiny, Francja, Japonia, Kanada, Polska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania) – 1 komplet wydruków dla 1 zespołu 4-osobowego flagi i znaki lotnictwa wojskowego – kontury
 • komputery/tablety z dostępem do internetu albo plansza z rzeczywistymi barwami flag i znaków lotnictwa wojskowego (wydrukowana lub do wyświetlenia).

Przebieg lekcji

 1. Historia polskiej szachownicy
  Pokaż uczniom autentyczny rozkaz dotyczący wprowadzenia polskiej szachownicy jako oznaczenia polskiego lotnictwa. Polska szachownica – zobacz rozkaz.
 2. Przygotowanie flag oraz znaków lotnictwa wojskowego.
  Poproś uczniów o podzielenie się na zespoły 4-osobowe. Rozdaj każdemu zespołowi komplet wydruków flag oraz znaków lotnictwa wojskowego oraz zapisz na tablicy nazwy państw, z których pochodzą. Zadaniem uczniów jest dobranie flag i znaków do kraju, z którego pochodzą oraz ich pokolorowanie zgodnie ze stanem rzeczywistym. Każdy zespół przygotowuje jeden komplet wydruków, który rozcina na pojedyncze elementy.
  Komentarz dla nauczyciela
  (Jeśli w klasie dysponujesz odpowiednim sprzętem, uczniowie mogą samodzielnie szukać w internecie flag i znaków odpowiadających wypisanym krajom. Jeśli nie, przygotuj wyświetloną albo wydrukowaną planszę z kolorowymi flagami i znakami, z której uczniowie będą korzystać).
 3. Quiz – Rozpoznawanie i zapamiętywanie.
  Aby uczniowie kojarzyli flagi i znaki lotnictwa wojskowego z danym krajem, pozwól im przez chwilę przyjrzeć się ich symbolom i postarać się je zapamiętać. Następnie wymieniaj nazwy państw, a uczniowie niech pokazują kartki z odpowiednimi flagami czy znakami. Możesz również pokazywać (wyświetlać) np. wybraną flagę, którą uczniowie zidentyfikują i dobiorą do niej znak lotnictwa wojskowego.
 4. Memory – flagi – oznaczenia.
  Memory to popularna gra polegająca na odnajdywaniu par takich samych kart. W tym przypadku parę kart tworzą flaga danego państwa oraz znak lotnictwa wojskowego. Poproś uczniów o pozostanie w zespołach, w których pracowali do tej pory. Ustalcie kolejność grania (np. od najmłodszego do najstarszego gracza). Wygrywa ta osoba z grupy, która zbierze najwięcej par.

Uwagi:

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowaniu wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosować je do wieku uczniów z klas 1-3, ich doświadczeń, możliwości językowych i psychomotorycznych.

2018 CC – BY – SA [Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe]