Interaktywny film

WPROWADZENIE

Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć film począwszy od pomysłu, dobór aktorów, postaci po akcję i całą historię. Podczas lekcji dużo czasu należy poświęcić na planowanie pracy i przygotowanie ciekawego scenariusza.

Tematyka: Kreatywność, myślenie algorytmiczne

Cele: Uczeń:

 • Projektuje w zespole scenariusz filmu na podstawie tematu podanego przez nauczyciela, 
 • tworzy proste ilustracje, przypisuje im zdarzenia, 
 • pisze proste programy sterujące stworzonymi bądź dodanymi z biblioteki obiektami
 • wykorzystuje pętle i instrukcje warunkowe w tworzeniu interakcji, 
 • testuje stworzony interaktywny film, poszukuje błędów, naprawia je.

Cele niespecyficzne

 • współpracuje z innymi członkami zespołu tworząc interaktywny film,
 • ma świadomość, jak ważna jest informacja zwrotna.

Materiały i narzędzia

 • Tablet z zainstalowaną aplikacją ScratchJR,
 • Karty z tematami filmów

Przebieg lekcji

CELE LEKCJI (1’)

Przedstaw uczniom jak będzie wyglądała lekcja. Określ czas lekcji oraz narzędzia, których będą używać. 

SCENARIUSZ FILMU – PLANOWANIE – (15’)

Poproś uczniów o zastanowienie się i wspólne stworzenie na kartkach obrazkowego scenariusza filmu na podstawie wylosowanego tematu. 

 1. Przygotuj tematy filmów (lista przykładowych tematów znajduje się na końcu scenariusza). 
 2. Podziel uczniów na zespoły 3-osobowe. 
 3. Pozwól zespołom wylosować temat filmu.
 4. Rozdaj uczniom kartki, flamastry. Możesz również rozdać uczniom duże kartki od flipchartów oraz kolorowe markery. Zachęć uczniów do tworzenia scenariusza w formie obrazkowej.  
 5. Poproś o notowanie akcji i zaplanowanie zachowania na ekranie już na etapie scenariusza.

PREZENTACJA POMYSŁU NA FILM PRZEZ ZESPOŁY ROBOCZE (10’)

Poproś zespoły o prezentację scenariuszy filmów na forum. Każdy zespół powinien podzielić się swoją propozycją filmu. 

 1. Poproś o wyłonienie liderów, którzy streszczą film i zaplanowane akcje. 
 2. Po prezentacji każdego zespołu poproś innych członków zespołów o ocenę scenariusza i podzielenie się swoimi pomysłami dotyczącymi prezentowanego scenariusza.
 3. Pobudzaj innych członków zespołu do dzielenie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi filmu. 
 4. Zadawaj pomocnicze pytania:
 • czy podoba wam się pomysł na film?
 • co nie podoba się w scenariuszu?
 • jakie akcje chcieliby wprowadzić?
 • czy można wprowadzić więcej/mniej interakcji?
 • czy fabuła jest ciekawa?

Pamiętaj

Nie rezygnuj z tych ważnych dwóch punktów lekcji. To właśnie planowanie i prezentacja pomysłu są najważniejsze w procesie tworzenia filmu, a nie techniczne zakodowanie i złożenie w programie.

OPRACOWANIE FILMU /1/ (15’)

Przedstaw nowe funkcje programu ScratchJR Pozwól uczniom pracować samodzielnie nad projektem filmu

Pamiętaj!

 • Staraj się uwalniać kreatywność Twoich uczniów. Wspieraj ich, podpowiadaj jakich technik mogą użyć jednak nie dawaj gotowych rozwiązań. 
 • Podczas tej, jak i wcześniejszych lekcji powinieneś być w roli coacha a nie nauczyciela. Zadawaj pytania, pobudzaj do myślenia, sprawiaj, żeby uczniowie sami odnaleźli rozwiązania problemów. 
 • Lepszy jest krótszy i prostszy film, ale wykonany samodzielnie przez uczniów. 
 • Podnoś poprzeczkę uczniom, którzy osiągnęli cele bardzo szybko. Poproś, aby zadbali o detale, dobór kolorów (stosując palety barw), efekt pętli, większą ilość elementów interaktywnych.

KONSULTACJA (5’)

Przeprowadź z każdym zespołem konsultację. Uczestnicz w tworzeniu filmów jako konsultant. Dopytuj uczniów co planują dalej wykonać. 

OPRACOWANIE FILMU I TESTOWANIE /2/ (35’)

Pozwól uczniom rozwinąć  film w oparciu o wcześniejsze uwagi

PREZENTACJA I PODSUMOWANIE (10’)

Pozwól uczniom zaprezentować swoje filmy interaktywne. 

Oczekiwane efekty pracy 

 • Zgodnie ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu
 • Definiowanie problemu / sytuacji problemowej samodzielnie lub w grupie
 • Analiza problemu/sytuacji problemowej
 • Szukanie różnych dróg rozwiązań/ problemu/ sytuacji problemowej
 • Wybór najefektywniejszej (np. najszybszej, najkrótszej) drogi rozwiązania problemu/sytuacji problemowej
 • Opracowanie algorytmu prowadzącego do rozwiązania problemu/ sytuacji problemowej
 • Sprawdzenie poprawności działania opracowanego algorytmu (czyli otrzymania zakładanego wyniku/ osiągnięcia zakładanego celu) poza środowiskiem wizualnego programowania lub innym środowiskiem programistycznym
 • Tworzenie programu będącego realizacją opracowanego algorytmu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym
 • Testowanie programu w środowisku wizualnego programowania lub innym środowisku programistycznym
 • Prezentacja rozwiązania problemu/sytuacji problemowej

Ewaluacja efektów zajęć z wykorzystaniem roli TIK

Ewaluacja efektów zajęć z wykorzystaniem roli TIK powinna polegać na obserwacji aktywności uczniów w poszczególnych aktywnościach w ramach realizowanej lekcji w szczególności w zakresie sposobu przeprowadzania analizy problemów, szukania różnych dróg rozwiązań, wyboru najefektywniejszej drogi rozwiązania problemu oraz testowania.

Uwagi: 

Należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowaniu wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także dostosować je do wieku uczniów z klas 1-3, ich doświadczeń, możliwości językowych i psychomotorycznych.

*Rekomendujemy realizację ćwiczeń z aplikacją Scratch Junior w zespołach 2 osobowych (2 uczniów – 1 urządzenie mobilne). Takie podejście pozwala rozwijać dodatkowo kompetencje społeczne w szczególności z zakresu pracy zespołowej, komunikacji. Uczniowie realizując wspólne projekty, uczą się od siebie nawzajem,  wymieniają się doświadczeniami, decydują o najwłaściwszej drodze postępowania, testują wzajemnie swoje programy, dokumentują powstający projekt.

2016

CC – BY – SA [Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe]

Tematy filmów interaktywnych

 • Scottie powraca do domu
 • Awaria maszyny Scottiego
 • Pierwsze spotkanie Scottiego z człowiekiem
 • Jakie macie tu zwyczaje? Co to znaczy dzień dobry, proszę, przepraszam?
 • Co to jest szkoła? Scottie nie chodzi do szkoły.
 • Czy Wy na Ziemi lubicie pomagać?
 • Opowiem Wam o życiu na planecie Scottiego
 • Nie znam Waszego języka!
 • Rozumiem co mówią zwierzęta! Na planecie Scottiego to normalne.
 • Ziemia – nasza planeta. Dbaj o nią.
 • Budowa kwiatu.
 • Podróż po oceanie z wykorzystaniem kompasu.
 • Układ słoneczny