Badania naukowe

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań oraz wieloletnich doświadczeń ICHB PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego pozwala na przeprowadzenie rożnych analiz funkcjonowania ucznia, grupy uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kontekście oraz w bezpośrednim otoczeniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ponadto, stworzona przestrzeń umożliwia przeprowadzenie różnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem umiejętności cyfrowych (e-umiejętności) użytkowników w różnym wieku.

Rozpoczęte badania obejmują aspekt percepcyjny dwóch podstawowych modalności (wzrok i słuch) oraz aspekt motoryczny (np. analiza ruchu, równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej) w odniesieniu do procesów nauczania, uczenia oraz weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności w zastosowaniach TIK z wykorzystaniem:

  • Modelowania i badania interakcji człowieka w oparciu o interfejsy wykorzystujące głos, ruch i gest, aktywność bioelektryczną mózgu oraz ruch oka,
  • Badania zachowań człowieka w otoczeniu wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality),
  • Zaawansowanej analizy percepcji sztucznych bodźców wielomodalnych,
  • Innowacyjnych interfejsów człowiek-komputer łączących różne systemy percepcyjne człowieka dotyku, wzroku i słuchu  (ang. Haptic Devices, Tangible User Interfaces),
  • Wirtualnych gier edukacyjnych oraz sztucznej inteligencji.